Vedtægter fra den 31. jan. 2009

Foreningen´s grundlag og vedtægter

Paragraf 1: Foreningens navn er Asociacion Para Todos, i daglig tale kaldet club Para Todos.

Paragraf 2:  Foreningen har hjemsted på adressen:
Avd.Clemente Diaz Ruis 20, Puebla Lucia, loc 7/11-7
E-29640 Fuengirola, Malaga, Spanien.

Paragraf 3:  Foreningen skal være af social og underholdende karakter, med det formål at støtte primært bosiddende fra Norden og oprettelse af selvstændigt arbejdende grupper, samt arrangere rejser og udflugter.

Paragraf 4:  Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling skal afholdes senest inden udgangen af februar måned.
Den ordinære generalforsamling er kompetent til at behandle alle spørgsmål som forelægges af bestyrelsen eller medlemmerne. Medlemmerne skal dog aflevere deres spørgsmål til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.
ved valg til bestyrelse kan medlemmerne max. sætte kryds ved 3 kandidater.

På generalforsamlingen skal der behandles mindst følgende punkter:

1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning
3.  Forelæggelse og  godkendelse af regnskab
4.  Forelæggelse af budget for kommende år
5.  Valg af stemmetællere
6.  Valg af bestyrelse, revision og suppleanter
7.  Fastsættelse af årets kontingent
8.  Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
9.  Eventuelt

Paragraf 5:  Den ekstraordinære generalforsamligs myndighed og kompetence:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst 20% af medlemmerne skriftlig fremsender anmodning herom med begrundelse og dagsorden,underskrevet med navn og medlemsnummer. Hvis ikke mindst 50% af de medlemmer, som har begæret ekstraordinær generalforsamling er til stede på denne, kan dagsorden ikke behandles.
Ekstraordinær generalforsamling kan ikke afholdes i perioden 1. maj til 30. september og 15. december til 15. januar.
På den ekstraordinære generalforsamling kan følgende punkter behandles:

1.  Ændring af vedtægter
2.  Opløsning af foreningen
3.  Stiftelse af sammenslutninger og/eller integrering i sådanne
4.  Eksklusion af medlemmer
5.  Køb/salg eller leje af lokaler
6.  Mistillidsvotum
7.  Valg af ny bestyrelse eller dele heraf

Paragraf 6:  Indkaldelse til ordinær generalforsamling og/eller ekstraordinær generalforsamling:

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved annoncering eller meddelelse i de nordiske meddier, samt i Para Todos kvartalsorientering. Indkaldelse skal indeholde dagsorden med hvilke punkter der skal behandles. Indkaldelse skal ske senest 21 dage før generalforsamlingen ønskes afholdt.

Paragraf 7:  Foreningens bestyrelse:

1.  Foreningens bestyrelse består af formand, næstformand, kasserer og sekretær samt mindst 1 medlem yderligere. Flere kan vælges.
2.  Bestyrelsens mandat er 2 år. Formand og næstformand bør ikke afgå samtidigt.
3.  Herudover vælges 2 bestyrelsessupplleanter, 2 revisorer og en revisorsuppleant. Suppleanter vælges kun for et år ad gangen.
4.  Normalt vælges 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer (halvdelen) og 1 revisor i 1 år og tilsvarende det næste år. Såfremt der et enkelt år på grund af frafald skal vælges flere, vil de med højst stemmetal være valgt for 2 år og de resterende for 1 år.
5.  Bestyrelsen konstituerer sig selv inden for en uge efter generalforsamlingen. Den fungerende formand indkalder til dette møde og leder konstitueringen.
6.  Bestyrelsen skal være berettiget til, i nødstilfælde, at supplere sig indtil næste generalforsamling, udover den valgte suppleant.

Paragraf 8:  Bestyrelsens funktioner:
 
1.  Bestyrelsen styrer foreningens arbejde og kan danne udvalg og grupper til at forestå og koordinere aktiviteter.
2.  Indkalde og fastsætte dato for afholdelse af generalforsamling, ordinær som ekstraordinær.
3.  Organisere og iværksætte de på generalforsamlingen godkendte aktiviteter.
4.  Udarbejde budgetter og regnskaber med status.
5.  Lede foreningens økonomiske og administrative funktioner.
6.  Altid holde sig a jour med arbejdet i grupperne.
7.  Ved afstemning i bestyrelsen, hvor der er stemmelighed, tæller formandens stemme dobbelt. I tilfælde af formandens fravær, er det næstformandens stemme der tæller dobbelt.

Paragraf 9:  Formandens funktioner:

1.  Præsidere ved generalforsamlinger og leder bestyrelsesmøderne. I formandens fravær er det næstformanden.
2.  Indkalde til generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
3.  Attestere mødernes punkter og overvåge overholdelse og udførelse af det man har besluttet.
4.  Lede foreningens økonomiske og administrative funktioner.

Parragraf 10:  Sekretærens funktioner:

1.  Overvåge foreningens bøger og kokumenter med undtagelse af, hvad der er kassererens beføjelser.
2.  Udarbejde referater af generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Referat underskrives af formand og sekretær, og for generalforsamlingen tillige af dirigenten.
3.  Udarbejde attester der refererer til foreningens bøger og dokumenter - med formandens godkendelse.
4.  Udarbejdelse af foreningens årsberetning sommen med formanden til godkendelse af bestyrelsen.
5.  Føre foreningens korrespondance.

Paragraf 11:  Kassererens funktioner:

1.  Foretage nødvendige økonomiske dispositioner, som er godkendt af bestyrelsen.
2.  Udarbejde perioderegnskaber til bestyrelsen.
3.  Føre registre over foreningens medlemmer, og notere de ind- og udmeldelser der måtte være.
4.  Påse at regnskaberne revideres af de 2 på generalforsamlingen valgte  revisorer.
5.  Foreningens midler, udover nødvendig kassebeholdning, skal indsættes i banken, og kan kun hæves af kassereren i forbindelse med underskrift af mindst et bestyrelsesmedlem mere. 

Paragraf 12:  Medlemmernes funktion:

1.  Oprettelse af aktivitets grupper i det omfang medlemmerne ønsker det, og bestyrelsen har godkendt den nye gruppe.
2.  Det er gruppens formand, der er ansvarlig for at finde rette lokaliteter eller lokaler til gruppens formål.
3.  Gruppens medlemmer betaler in solidum de udgifter der er forbundet med gruppens aktivitet.
4.  Gruppens formand har ikke ret til at kræve personligt honorar af gruppens medlemmer.
5.  Gruppens formand holder løbende bestyrelsen informeret om aktiviteterne.

Paragraf 13:  Indmeldelse og fortabelse af medlemskab:

1.  Optagelse af medlemmer er bestyrelsens beføjelse. Grundbestemmelsen er, at man er retshabil og myndig. Man bliver medlem ved at betale sit kontingent.
2.  Medlemmer opgiver navn, tlf. og E-mail ved indmeldelse.
Bestyrelsen er forpligtet til på intet tidspunkt at vederegive disse oplysninger til 3.person. Kommer der forespørgsel om et medlem beder bestyrelsesmedlemmet om et tlf nr og kontakter medlemmet og videregiver det oplyste tlf nr.
3.  Man mister sit medlemskab ved handlinger der måtte stride mod foreningens vedtægter.
4.  Medlemskontingentet følger året.
5.  Dersom kontingent ikke er betalt senest dagen før en generalforsamling, ordinær elle ekstraordinær, har man ikke stemmeret og er ikke valgbar.

Paragraf 14.  Medlemsrettigheder:

1.  Deltage i sociale, kulturelle og gruppeaktiviteter.
2.  Adgangsret, stemmeret og valgbarhed til ordinær og ekstraordinær generalforsamling.
3.  Til afstemning på en generalforsamling kan der gives fuldmagt til et andet medlem. Et medlem kan dog højest repræsentere to fuldmagter.
4.  Alle af spansk lovgivning vedrørende foreningsmedlemskab godkendte rettigheder samt de af foreningens vedtægter nævnte rettigheder.
5.  Medlemmerne har ret til at se referat fra generalforsamlinger.

Paragraf 15:  Foreningens formue:

Foreningens formue ejes af foreningens medlemmer i forening, men intet medlem har krav på andel af foreningens formue ved udmeldelse.
1.  Foreningen har p.t. ingen formue.
2.  Det årlige budget anslås fra starten til € 6.000,- .

Paragraf 16:  Opløsning af foreningen:

1.  Foreningen kan opløses ved enighed af 75% af stemmerne på en generalforsamling hvor mindst ½ delen af de registrerede medlemmer er repræsenteret.
2.  Hvis disse betingelser ikke kan opfyldes, udsender bestyrelsen en beretning med indkaldelse af endnu en generalforsamling - 6 uger efter den første generalforsamling. På denne generalforsamling tages endelig beslutning om opløsning med 51 % af stemmerne, uanset antallet af repræsenterede medlemmer.
3.  Anvendelse af foreningens formue ved opløsning: Når passiverne er udlignet, skal det overskydende beløb gives til velgørende eller kulturel institution, som vælges af den generalforsamling hvor opløsningen vedtages.

Således godkendt på stiftende generalforsamling den 31. januar 2009

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

03.04 | 14:47
Para Todos har modtaget 97
15.03 | 13:23
Aktiviteter-Kommende har modtaget 16
19.02 | 22:14
Søndags møder har modtaget 15
07.09 | 22:56
Tyverier har modtaget 20
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE